tOPICS

Здесь, как и при всяком умственном движении в мусульманском мире, приходится считаться с двумя факторами, приводящими к одному и тому же результату: с бессознательным подражанием Европе, с одной стороны, и с желанием бороться против Европы, с дру­гой, вооружить исламизм, чтобы дать ему возможность бо­роться равными силами. В конце концов, исламизм стремится стать либеральным, чтобы защищаться от либерализма, и преобразуется из чувства самосохр...

Все мусульмане, приходившие из иных мест и селившиеся в Европейской Турции или Анато­лии, обыкновенно уже в первом поколении совершенно рас­творялись в османском населении.С 1829 года, со времени освобождения Греции, османы таким образом поглотили и асси­милировали многочисленных мусульманских переселенцев, греков, сербо-хорватов, болгар, черкесов, вышедших либо из областей, которые последовательно были утрачены турками, либо из стран, завоева...

Когда человек все, что хочешь, знает, но ничего не понимает - это формула, определение полуграмотности. Все, о чем ни спросишь - человек знает, знаком со всем, читал все, видел все, но ничего не понимает. Это типичное состояние очень многих обществ, в том числе и в Армении. Люди живут догмами.

Исторически секрет национального уклада в Австро-Венгрии надо искать вопреки установившимся взглядам, не в расположении ила неприязни двора, не в клерикальном влиянии, которое само является следствием более глубоких причин, а в степени экономического развития и в классовой структура наций. Оставляя в стороне итальянцев - весьма малочисленных - мы видим, что в 1867 г. лишь два народа обладали достаточно развитым классовым строением - немцы и ма...

Մեր սփիւռքեան կուսակցութիւններուն համար աւելի հանգիստ է, յատկապէս վերջին 50 տարիներուն, խօսիլ Հայկական ցեղասպանութեան ճանաչման, Թուրքիո հետ յարաբերութիւններու, Թուրքիո հետ հողային պահանջի մասին, քան այն մասին, ինչ որ կարեւոր է այսօր Հայաստանի մէջ ապրող ժողովրդին համար՝ ունենալ պետութիւն, որ արդիւնաւէտ է, որտեղ մարդիկ չեն ուզէր արտագաղթել

Դաշնակցութիւնը աւելի ու աւելի կը մոտիկանայ Ամերիկային, միւս հոսանքները կը սկսեն աւելի մոտիկանալ Խորհրդային Միութեան եւ ասիկա յատկապէս 1950-ական թվականներուն շատ յստակ է եւ յատկապէս Մերձավոր Արևելքի մէջ՝ հիմնական թատերաբեմը Լիբանանը եւ Սուրիան կ'ըլլան:

Առաջին համաշխարհային պատերզամէն յետոյ հայերը, այսպէս կոչուած, հակա ստատուս-քուոյ կազմակերպութիւն էին: Վերսալեան համակարգը չէր տուած հայերուն այն, ինչ կ'ակնկալէին, այդ իմաստով Վերսալեան համակարգի բարեփոխումը կամ փլուզումը հայերուն համար նոր հնարաւորութիւններ կուտար:

Точно так же новой Турции приходится создавать свою новую силу в неслыханной борьбе и точно так же, как и русскому народу, народу турецкому пришлось одновременно стать героем и жертвой своих беспримерных страданий. Временами казалось, что он на краю пропасти и почти поглощен бездной. И только изумительное мужество турецкого рабочего и крестьянина, отражавших на поле битвы насильников, открыло ему путь к новому будущему.

Эти чувства, эти отчетливые или смутные идеи были новыми веяниями с запада Европы. Но они не распространялись просто по принципу подражания авторитетному "миру современности", как, например, мода на новый стиль в искусстве. Они попадали на почву, уже подготовленную этническими и религиозными предубеждениями, враждебностью, отложенными до поры коллективными амбициями.

"Благодаря искусственному, бессистемному административному делению нашего края на губернии и уезды, территории армянского и мусульманского большинства были перемешаны. Так, армянское большинство поделено между четырьмя губерниями: Эриванской. Елисаветпольской, Тифлисской и Карской".